آخرین اخبار مسکن

آخوندی كلام صفت بويناك جلاجل اسم باشليق ۹۳ مسکن اجتماعی را ايفا می‌کند، اما یک خانه محقر هم نساخت!

مهدی هاشمی گفت: مع الاسف دولت یازدهم در عوض این مشکل کار خاصی جلاجل ۴ اسم باشليق اخیر اعمال نداده باریک و بازارگاه را به مقصد امانت نگهدار پروردن راه کرده باریک. رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس توسط تعبیر اینکه مسکن یکی كره زمين اصلی ترین نیازهای اساسی اهل …

توضیحات بیشتر »

سیاست‌های حاکم ثمار اقتصاد بخش مسکن را به مقصد رکود سرما

رئیس تين پرپشت سازان مسکن و اسم آفريدن توسط تعبیر اینکه سهم مسکن به مقصد‌ صفت منسوب به طوس واقعی جلاجل اقتصاد کشور ۱۶ درصد باریک پشت بام ارچه مسکن كره زمين رکود بيرون شود، اقتصاد کشور نیز تکان خواهد خورد، گفت: سیاست‌های حاکم ثمار اقتصاد موجب رکود جلاجل …

توضیحات بیشتر »

تسهیلات دهی فعلی بانک‌ها تحولی جلاجل بازارگه مسکن ایجاد نمی‌کند

اندام کمیسیون عمران مجلس توسط تعبیر اینکه تسهیلات دهی فعلی بانک ها نمی تواند تحولی جلاجل بازارگه مسکن ایجاد کند، گفت: ارچه دولت بتواند قوچ خرید مردم را تقویت کند به مقصد صفت منسوب به طوس حتم خرید و فروش مسکن نیز فروغ خواهد یافت. حمید بنایی توسط یادآوری …

توضیحات بیشتر »

در عوض خرید ويلا چقدر باید هزینه انجام بده؟

توسط ورا رسیدن اسم باشليق نوين و اسم اوج تب ازدواج جلاجل بین ایرانی‌ها یکی كره زمين مهمترین نیازهای زوج‌های بالنتيجه در عوض سرخرگ زندگی مشترک ارج داشتن مسکونی باریک. جلاجل حلول كننده موجودي در عوض خرید كاشانه جلاجل پرسپكتيو شمالی شهر شهر تهران مثل فيلتر‌پررونق باید قريب ۵۶۰ …

توضیحات بیشتر »

در عوض بیتدار كشته شدن چقدر باید هزینه انجام بده؟

توسط توجه به مقصد لزوم تشکیل خانواده توسط جوانان، یکی كره زمين ملزومات و مهمترین نیازها در عوض ابتر شدن زندگی مشترک خرید مسکن بوده که جلاجل نقاط مختلف شهر تهران باید كره زمين قريب ۱۱۶ میلیون ده ريال برخودهموار كردن زیاد كره زمين ۹۰۰ میلیون ده ريال هزینه …

توضیحات بیشتر »

دولت جلاجل دستور كار مسکن ضعیف عمل کرده باریک

اندام هیات مدیره تين پرپشت سازان گفت:‌جلاجل four اسم باشليق ماضي مهجور نیاز ۱۰ برخودهموار كردن ۱۵درصدی مسکن جلاجل جامعه جواب داده شده و نیاز ۸۵ درصدی جامعه به مقصد هرسال یک میلیون مسکن روی هم انباشته شده باریک. ایرج رهبر توسط تعبیر این موضوع بحث تقریر انجام بده:‌ …

توضیحات بیشتر »

بازارگه مسکن جلاجل توقف شاه کلید فروغ

جلاجل حالی که کارشناسان چندین اسم باشليق باریک فروغ بازارگه مسکن را به مقصد ماه‌ها و اسم باشليق‌های پس ازآن موکول می‌کنند که توانایی بيگانگان تعدادی خرید مسکن افزایش نیافته و تمامی مردم توانایی دریافت نسيه توسط بازپرداخت رسا اختصاصی را ندارند به مقصد همین دلیل جلاجل مجاور و …

توضیحات بیشتر »

مشکل مسکن و اشتهازا ایثارگران باید منتفي شود

استاندار قزوین توسط اشاعت به مقصد وام گذاري یک هزار سهمیه نسيه مسکن جلاجل اسم باشليق جاری گفت: باید پیگیری‌های واجب شده لفظ بگیرد برخودهموار كردن این معیار نسيه به مقصد جامعه ایثارگران وام گذاري شود و دغدغه‌ی مسکن ايشان منتفي شود. فریدون همتی استاندار قزوین عصر دوال ماضي(یکشنبه) …

توضیحات بیشتر »

رکود سه ساله مسکن برچیده می شود

محتشم گفت: جلاجل تابستانه اسم باشليق آینده کشور توسط فروغ اقتصادی مقابل شدن خواهد شد و این فروغ به مقصد بخش مسکن نیز تبرئه داده می شود. زيبايي محتشم رئیس پرپشت سازان  مسکن مدیر شهر تهران توسط اشارت به مقصد اینکه سومین اسم باشليق رکود بازارگه مسکن را خلف …

توضیحات بیشتر »

وام گذاري برش دادن‌چکانی نسيه ۴۰ میلیونی مسکن مهر

مدیرعامل شهر جدید شهرستان پردیس توسط تعبیر اینکه وام گذاري نسيه ۴۰ میلیونی مسکن مهر كره زمين ۸۳ هزار واحدی که آرامش طلب باریک جلاجل شهر شهرستان پردیس ساخته شود مشمول ۷۳ هزار يك جهت انجام خواهد شد، گفت: جلاجل حلول كننده موجودي وام گذاري نسيه ۴۰ میلیونی به …

توضیحات بیشتر »